Patty Pans Various Sizes

ProductsPatty PansPatty Pans Various Sizes
Patty Pans Various Sizes

SLEEVE 500 CARTON 5000

SIZES AVAILABLE AS FOLLOWS:

340 BROWN

360 WHITE

390 WHITE

400 WHITE

513 WHITE

650 WHITE

700 WHITE

700 BROWN

700 COLOURED

700 BLACK

700 HI TEA GOLD/CHOCOLATE

750 WHITE

800 WHITE

900 WHITE

OVAL R13